هوشمند فکر کنید و هوشمند زندگی کنید

جلوگیری از آلودگی صوتی با در و پنجره upvc

سر و صدای خارج از محل زندگی یا کار می تواند از اتوبان، فرودگاه ، صداهای بلند شهری، پارس کردن سگ یا ماشین چمن زنی و ... باشد. مشکل سر و صدا تاثیر زیادی در منزل ...