منابع انسانی

آقای مهندس فلاح

آقای مهندس فلاح

رئیس هیأت مدیره

آقای مهندس شرافتی

آقای مهندس شرافتی

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای مهندس عدل پرور

مدیر داخلی

جناب آقای دکتر بزازی

آقای دکتر بزازی

مدیر برنامه ریزی

خانم مهندس فاضلی

سرپرست فروش

خانم معصومه محمدی

مسئول صندوق حسابداری