محصولات کاتیا

پروفیل 4 محفظه ای سری 60 :

شامل 9 قالب پروفیل upvc  به شرح زیر می باشد :

1 . قاب (frame) با  وزن : kg/mلا1/240

2 . بازشو پنجره (sash) با وزن : kg/mلا1/410

3 . میانی ثابت (mullion) با وزن : kg/mلا1/340

4 . میانی متحرک (overhung) با وزن : kg/mلا1/110

5 . پانل (panel)  با وزن : kg/mلا0/860

6 . بازشو درب داخل (inside door sash) با وزن : kg/mلا1/750

7 . بازشو درب خارج (outside door sash) با وزن : kg/mلا1/750

8 . زهوار تک جداره (single glazing bead) با وزن : kg/mلا0/270

9 . زهوار دو جداره (double glazing bead) با وزن : kg/mلا0/200

این پروفیل ها با ابعاد و طراحی خاص و استحکام بالا می توانند جهت ساخت انواع درب و پنجره با ابعاد متفاوت در ساختمان های کوتاه و بلند مرتبه که فشار باد زیادی را تحمل می کنند به کار گرفته شوند.