ضمانت نامه ها

کلیه ی پروفیل های تولیدی شرکت کاتیا  به رنگ سفید، در کلیه ی مناطق آب و هوایی از لحاظ تغییر رنگ فاحش و تغییر شکل در محدوده ی تعریف شده ی استاندارد ISIRI6840 به مدت 15 سال از تاریخ تولید ضمانت می گردد.