آزمایشگاه

مواد اولیه پروفیل تولید شده در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد زیرا تولید محصولی با کیفیت یکی از رئوس اصلی هرم تولید ما می باشد.

برخی از آزمون هایی که روی محصول نهایی صورت می پذیرند عبارتند از :

1 – تعیین مقاومت جوش گوشه ها  و اتصالات T  شکل (بر اساس استاندارد ملی 12291)

2 – جرم واحد طول

3 – وضعیت ظاهری پروفیل و ابعاد سنجی (ضخامت دیواره ها و سایر ابعاد)

4 – مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه

5 – تست برگشت حرارتی

6 – مقاومت در برابر شرایط جوی (آزمایشگاه استاندارد)

7 – استحکام در برابر ضربه چارپی بر روی آزمونه های با شکاف v شکل

8 – تغییرات ظاهری پس از قرار گیری در معرض دمای 150 درجه ی سانتیگراد

9 – تست انحراف از راستی